سفارش تبلیغ
صبا
تاریخ : شنبه 91/12/12 | 2:30 عصر | نویسنده : علی الوندی

                             مورچه پرکار

مورم و دانه می برم                       دانه به لا نه می برم 

به هر طرف رو می کنم                   روی زمین بو می کنم 

این ور و آن ور می دوم                   این سر و آن سر می روم 

کوشش و دست و پا کنم               تا خوردنی پیدا کنم

کارم پر از دردسره                        بار از خودم سنگین تره

هر جا که با یاران رویم                   خط سیاهی می شویم

با کوشش و با کار خود                  پر می کنیم انبار خود

تا چون زمستان می رسه              تا برف و باران می رسه

مشکل نباشه زندگی                   در سختی و سازندگی    

 

 

                                خدای مهربان


  خدای       مهربانم                                 آرامش      روانم    

  هستی دهنده ی ما                                هم مهربان هم دانا   

پرنده   های  قشنگ                               گل های رنگ ووارنگ 

 هم آسمان هم خورشید                          ماه و  زمین و  ناهید

 هر چه که در جهان است                         صاحب آن همان است

ما      بنده ی    خداییم                            چه خوب و با صفایی

 

 

                            دعا وخروس


    به به چه خروسی                     چه حیوان ملوسی                                                                                                       

    ببین تاج سرش را                      ببین بال و پرش را

     خروس وقته اذونه                      اذان گفتن شگونه 

                       خروس سرتو بالا کن     

                       خروس ما را دعا کن

 

 

 

                                           دهنده ی نعمت ها


کی به ما چشم داده گوش داده ؟                          خدا داده   .   خدا داده

کی به ما عقل داده  هوش داده ؟                         خدا داده   .   خدا داده

کی به ما  مامان  داده  بابا داده ؟                          خدا داده   .   خدا داده

کی به ما زبان داده دندان  داده  ؟                          خدا داده   .   خدا داده

کی به ما یه قلب مهربون   داده ؟                         خدا داده    .   خدا داده

کی به ما بچه ها دست و پاداده ؟                         خدا داده    .  خدا داده

کی به ما چهره های زیبا   داده  ؟                         خدا داده    .  خدا داده

کی به ما شب های مهتابی داده؟                         خدا داده    .  خدا داده

 

 
  • نوراندیشان
  • تازیانه
  • ضایعات